Política ambiental

Política ambiental per a un festival verd

El POTRIES #musicfest vol establir una política de respecte amb el medi ambient. Sempre que siga possible es pretén que els esdeveniments que es produeixen en el marc del festival a Potries, es regisquen pel principi de respecte i harmonia amb el medi ambient.

La gestió ambiental és assumida com a pràctica fonamental de l’organització. Planificant i establint metodologies i objectius per tal de minimitzar l’impacte ambiental i prevenir la contaminació. Dins d’aquest marc de treball l’organització té establerta pràctiques per a la reducció de l’impacte ambiental, generat pels gasos d’efecte hivernacle. Tot això fent de POTRIES #musicfest un Festival Verd.

Aquests objectius de respecte i harmonia amb el medi ambient són assumits voluntàriament per tot l’equip de POTRIES #musicfest. Totes i cadascuna de les persones de l’equip té com a ferm propòsit el compromís amb el medi ambient i la millora contínua en el respecte cap a aquest.

La direcció de POTRIES #musicfest desitja fer pública la seua política de respecte i treball en harmonia amb el medi ambient per tal de poder col·laborar eficaçment amb el públic, artistes, patrocinadors i la societat en general, cap a la consecució dels principis esmentats anteriorment. En aquest sentit es considera als artistes contractats part integrant de l’organització, de manera que es pretén la seua col·laboració i compromís amb els objectius de l’organització.

politica-ambiental.jpg

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close